Γιατί χρειαζόμαστε το Έργο slowlearning;

slowlearning PGA

Η εκπαίδευση παίζει σημαντικό ρόλο στη μείωση του ηλικιακού χάσματος, καθώς ρυθμίζει την ανισορροπία μεταξύ των γενεών και δίνει ευκαιρίες κοινωνικής ένταξης στα άτομα άνω των 55 ετών. Δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη για την παροχή περισσότερων ευκαιριών εκπαίδευσης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με την παράλληλη συμμετοχή ατόμων μικρότερης ηλικίας, η εκπαίδευση ατόμων άνω των 55 ετών εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό στόχο, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη νέων μεθόδων εκπαίδευσης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα άνω των 55 ετών από εκπαιδευτικούς φορείς).

Η εκπαίδευση ατόμων άνω των 55 ετών απαιτεί άρτια εκπαιδευμένους εκπαιδευτές, απόλυτα εξοικειωμένους με τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων (σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο). Οι εκπαιδευτές ατόμων άνω των 55 ετών χρειάζεται να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ατόμων αυτών, καθώς επίσης την ετοιμότητα τους σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, θα πρέπει να κατανοούν πως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευόμενοι είναι μια εξαιρετικά διαφορετική ομάδα ενηλίκων, με ιδιαίτερες απαιτήσεις και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η υιοθέτηση εξειδικευμένης προσέγγισης και στοχευμένων εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές πληροφορικής, είναι πως δε διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για την εκπαίδευση ατόμων άνω των 55 ετών σε νέες τεχνολογίες. Οι εκπαιδευτές ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτές πληροφορικής, χρειάζεται να γνωρίζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές που είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούν για την εκπαίδευση ατόμων άνω των 55 ετών. Αναγνωρίζουν πως δεν είναι όλοι ίδιοι, πως είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, αλλά και διαφορετικοί από τα άτομα νεότερων γενεών. Παράλληλα, γνωρίζουν πως υπάρχει έλλειψη γνώσης σε ό,τι αφορά τις αποτελεσματικότερες μεθόδους εργασίας για τη συγκεκριμένη ομάδα στόχο (τόσο στη θεωρία, όσο και στην πράξη). Οι περισσότεροι, όμως, εκπαιδευτές πληροφορικής είναι εξοικειωμένοι με το σχολικό σύστημα διδασκαλίας και διαθέτουν πολύ λίγες γνώσεις για τις μεθόδους εργασίας με άτομα άνω των 55 ετών.

Οι Στόχοι

Οι κύριοι στόχοι του Έργου είναι:

 • Καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών και των αναγκών των ατόμων άνω των 55 ετών σε ό,τι αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία, εστιάζοντας στην εκπαίδευση στον τομέα της πληροφορικής,
 • Βελτιωμένη γνώση και χρήση των παιδαγωγικών εργαλείων και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ατόμων άνω των 55 ετών,
 • Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων,
 • Δημιουργία θεμελιωδών θεωρητικών βάσεων, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πληροφορικής σε άτομα άνω των 55 ετών,
 • Αναγνώριση των ατόμων άνω των 55 ετών ως μια εξαιρετικά διαφορετική ομάδα ενηλίκων εκπαιδευομένων, για τους οποίους η εκπαίδευση πρέπει να υλοποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
slowlearning bodil
slowlearning tanja outputs

Ομάδες-Στόχοι

Κύρια ομάδα στόχου του έργου είναι εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπαιδευτικοί, μέντορες και επαγγελματίες στον τομέα της πληροφορικής, οι οποίοι θα:

 • αποκτήσουν την απαραίτητη ενημέρωση, γνώση και χρήσιμα παιδαγωγικά εργαλεία,
 • αναπτύξουν βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την διδασκαλία σε άτομα άνω των 55 ετών,
 • αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες για την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή μη-τυπικών προγραμμάτων πληροφορικής σε άτομα άνω των 55 ετών.

Δευτερεύουσα ομάδα στόχου είναι τα ίδια τα άτομα άνω των 55 ετών, τα οποία θα επωφεληθούν μέσω της δυνατότητας πρόσβασης που θα έχουν σε μη-τυπικές εκπαιδευτικές δράσεις μάθησης πληροφορικής, ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.

slowlearning CMS contact outputs

Αντίκτυπο του Έργου slowlearning

Ο προβλεπόμενος αντίκτυπος και τα πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη του Έργου slowlearning για τους εκπαιδευτές πληροφορικής που διδάσκουν άτομα άνω των 55 ετών είναι:

 • Τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν μέσα από το Έργο θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται από τους εμπλεκόμενους φορείς/οργανισμούς, στα πλαίσια της εργασιακής τους κουλτούρας, και θα αποτελέσουν ένα νέο τρόπο υλοποίησης στρατηγικών ενεργειών, που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη επαγγελματικού περιγράμματος για τους εκπαιδευτές πληροφορικής που διδάσκουν σε άτομα άνω των 55 ετών,
 • Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν, θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Έργου, στις ιστοσελίδες των εταίρων, καθώς επίσης στην κοινότητα των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών πληροφορικής. Θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, να αναπαράγονται ή να προσαρμόζονται, προσεγγίζοντας με αυτόν τον τρόπο έναν μεγάλο αριθμό ατόμων,
 • Το δίκτυο που θα αναπτυχθεί μέσα από την υλοποίηση του Έργου, θα αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μέσω του οποίου οι φορείς/οργανισμοί θα μπορούν να μοιράζονται καλές πρακτικές, εργαλεία, μεθόδους, αλλά και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, καθώς και τα αποτελέσματα αυτών.